Program MALUCH+ 2021

W ramach podpisanej 14 września 2021 roku umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania w zakresie określonym w Resortowym Programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”, realizowanym w 2021 r., Gmina Galewice otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 533 120,00 zł. Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą: „Utworzenie w 2021 roku 16 nowych miejsc opieki w Klubie dziecięcym w miejscowości Galewice przy ul. M. Konopnickiej 7″.

Celem Programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet. Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia – w tworzonych instytucjach konieczne będzie zatrudnienie opiekunów i pozostałej kadry.

Przedsięwzięcia te stanowią element aktywnej polityki rodzinnej, na którą wskazuje Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjęta uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. poz. 260), jako jedno z działań sprzyjających zwiększeniu spójności społecznej (filar Społeczny i zrównoważonego rozwoju kraju „Człowiek jest najważniejszy”).

Scroll to Top
Skip to content