Adres

Klub Malucha „Bajkowy Kącik”
ul. Marii Konopnickiej 7
98-405 Galewice

Telefon: 571 228 326
e-mail: klub.malucha@galewice.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek: 06:00 – 16:00
Sobota – Niedziela: Nieczynne

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Klub Malucha „Bajkowy Kącik” z siedzibą w Galewicach przy ul. Marii Konopnickiej 7. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: Klub Malucha „Bajkowy Kącik”, ul. Marii Konopnickiej 7, 98-405 Galewice,
b) poprzez e-mail: klub.malucha@galewice.pl

Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Michał Bartela. Można się z nim kontaktować poprzez e-mailem na adres: inspektor@myiod.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – nazywanego dalej RODO

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będę wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Klubie Malucha systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach– przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;;
3. Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu społecznościowego Facebook korzystających z profilu Klubu Malucha „Bajkowy Kącik”

Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie WWW Klubu Malucha „Bajkowy Kącik” w Galewicach zostały określone w naszej Polityce prywatności.

Scroll to Top
Skip to content