Rekrutacja dzieci do jednostki prowadzonej przez Gminę Galewice – Klubu Malucha „Bajkowy Kącik” w Galewicach na rok 2024/2025 rozpoczyna się 1 marca 2024 roku.

Kandydatem jest dziecko zamieszkujące Gminę Galewice, które z dniem 1 września 2024 roku będzie miało ukończony pierwszy rok życia. Opieka w klubie może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. Do klubu może być przyjęte dziecko spoza Gminy Galewice, jeżeli klub dysponuje wolnymi miejscami.

Warunki przyjmowania dzieci do klubu oraz kryteria rekrutacji określone zostały przez organ prowadzący w rozdziale 5 statutu klubu oraz w zarządzeniu nr 2/2024 kierownika klubu z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Na terenie Gminy Galewice obowiązuje w tym zakresie Uchwała nr XXXVII/236/21 Rady Gminy w Galewicach z dnia 29 czerwca 2021r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów, terminy postępowania uzupełniającego określił kierownik klubu w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Galewice zarządzeniem nr 3/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2024/2025, w tym terminy składania dokumentów do Klubu Malucha „Bajkowy Kącik” w Galewicach.

Regulamin rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

Formularz karty zgłoszenia dziecka

Formularz oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o rodzinie wielodzietnej

Formularz oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka

Formularz oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu, nauce, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej

Oświadczenie woli o przyjęcieKontakt w sprawie w/w rekrutacji:

Klub Malucha „Bajkowy kącik” w Galewicach

ul. M. Konopnickiej 7, 98-405 Galewice

Kierownik –  Natalia Sobczak

nr tel. 571 228 326, e-mail: klub.malucha@galewice.pl

Scroll to Top
Skip to content